Notification
  • જ્ઞાન સહાયક (હિન્દી માધ્યમ) માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશનના કોલ લેટર તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જ્ઞાન સહાયક યોજના (પ્રાથમિક) હિન્દી માધ્યમ માટે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશનના કોલ લેટર તા.૧૦/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ ૨૩:૫૯ કલાક સુધી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

આ પોર્ટલ પર આપનું સ્વાગત છે. કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરવા નમ્ર વિનંતી છે તેમજ સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયાની પારદર્શકતા જાળવી રાખવા આપનો સહયોગ ખૂબ જરૂરી છે.